Privacyreglement Juni 2018

VCOG KINDEROPVANG

 

Vastgesteld door VCOG KINDEROPVANG

 

VersieDatum

Naam

Functie

01.00    04-06-2018

E. Vredeveld

Directeur/bestuurder

 

 

 


1. Toepasselijkheid

 

Dit reglement geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG KINDEROPVANG), gevestigd te (9735AD) Groningen aan de Eenrumermaar 4.

2. Definities

 

Persoonsgegevens

Alle informatie over eengeïdentificeerde ofidentificeerbare natuurlijkepersoon (‘de betrokkene’), zoalsbijvoorbeeld naam, adres,geboortedatum, titel(s),geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, in- houdvan e-mails, prestaties/cijfers,brieven, klachten, foto’s, video’s,IP-adressen, trac- king cookies, loginnamen en wachtwoorden.

Verwerking van persoonsge- gevens

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzame- len, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebrui- ken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het af- schermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgege- vens

Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, gene- tische gegevens (DNA/RNA) of biometrische gegevens (bijv. foto’s) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksu- eel gedrag of seksuele gerichtheid.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, en die al dan niet wordt verte- genwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zijn: leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers.

Wettelijk vertegenwoordiger

Degene die het ouderlijk gezag over een minderjarige uitoefent. Meestal zal dit een ou- der zijn, maar het kan ook gaan om een voogd. Als een leerling 16 jaar of ouder is, be- slist hij in voorkomende gevallen zelf over zijn privacy.

Verwerkingsverantwoorde- lijke

De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast- stelt. In het kader van dit reglement is het bevoegd gezag, te weten de VCOG KINDEROPVANG, vertegen- woordigd door de Directeur-Bestuurder, deverwerkingsverantwoordelijke.

Verwerker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverant- woordelijke (VCOG KINDEROPVANG) persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld de leverancier van een leerlingvolgsysteem of leerling-administratiesysteem. Een verwerker heeft een uit- voerende taak, ten behoeve van de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een an- der orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

VCOG KINDEROPVANG

VCOG KINDEROPVANG, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van dit reglement.

 

 

3. Reikwijdte en doelstel- ling

1.  Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrok- kenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers enopdrachtnemers).

2.  Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkenedie door de VCOG KINDEROPVANG worden verwerkt. Het reglement heeft tot doel:

a.  de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van depersoonsgegevens;

b. vast te stellen met welk doel en op welke (juridische) grondslagpersoonsgegevens binnen VCOG KINDEROPVANG worden verwerkt;

c. ook overigens te borgen dat persoonsgegevens binnen VCOG KINDEROPVANG rechtmatig, transparant en behoorlijk wordenverwerkt;

d. de rechten van betrokkenen vast te leggen en te borgen dat deze rechten door VCOG KINDEROPVANG worden gerespecteerd.

4. Doelen van de verwer- king van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt VCOG KINDEROPVANG zich aan de relevante wet- en re- gelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uit- voeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Doelen

1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:

a.  de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven vanstudieadviezen;

b. het verstrekken en/of ter beschikking stellen vanleermiddelen;

c. het bewaken van de veiligheid binnen de scholen en het beschermen van eigendom- men van medewerkers, leerlingen en bezoekers;

d. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen alsbedoeld, onder a en b, alsmede van informatie over de leerlingen op de eigen website;

e.  het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld op de website van VCOG KINDEROPVANG of van de scholen, in brochures of de schoolgids of via social media;

f.  het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

g.  het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het doen uitoefenen vanaccountantscontrole;

h. het onderhouden van contacten met oud-leerlingen;

i. het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;

j. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

k. juridische procedures waarbij VCOG KINDEROPVANG betrokken is.

 

2. De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die verenig- baar zijn met de doelen zoals beschreven in lid 1.

 

5. Doelbinding

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. VCOG KINDEROPVANG verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.

6. Soorten persoonsgege- vens

De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen VCOG KINDEROPVANG worden verwerkt, wor- den geregistreerd in een verwerkingsregister.

 

 

7. Grondslag verwerking

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a.     De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan VCOG KINDEROPVANG isopgedragen.

b.     De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijkeverplichting die op VCOG KINDEROPVANGrust.

c.      De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar- bij de betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatrege- len tenemen.

d.     De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde be- langen van VCOG KINDEROPVANG of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grond- rechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is; in het kader van deze grondslag zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden.

e.     De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen(levensbelang).

f.      De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijnper- soonsgegevens voor een of meer specifiekedoeleinden.

 

9. Bewaartermijnen

 

VCOG KINDEROPVANG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waar- voor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

10. Toegang

Binnen de organisatie van VCOG KINDEROPVANG geldt dat personen slechts toegang hebben tot per- soonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Verder wordt slechts toegang verschaft tot de in de administratie en systemen van de school opgenomen persoonsgegevens aan:

a. de verwerker die van VCOG KINDEROPVANG de opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de gemaakte af- spraken;

b.  derden voor zover uit de wet voortvloeit dat VCOG KINDEROPVANG verplicht is om toegang te geven of sprake is van een (andere) grondslag voor deze verwerking, bijvoorbeeld de vervul- ling van een taak van algemeen belang.

11. Beveiliging en geheimhouding

1. VCOG KINDEROPVANG neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtma- tig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voor- komen.

2. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de tech- niek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waar- schijnlijkheid enernst uiteenlopende risico’svoor de rechten en vrijhedenvan betrok-

kenen.

 

 

 

3. Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen VCOG KINDEROPVANG is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens, en zal deze gege- vens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de be- treffende functie, werkzaamheden of taak.

12. Verstrekken gegevens aan derden

VCOG KINDEROPVANG kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag be- staat in de zin van artikel 7 van dit reglement.

13. Sociale media

Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het sociale mediaprotocol van VCOG KINDEROPVANG.

14. Rechten betrokkenen

1. VCOG KINDEROPVANG erkent de rechten van betrokkenen, handelt daarmee in overeenstemming en bewerkstelligt dat betrokkenen deze rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Het be- treft in het bijzonder de volgende rechten:

Inzage

a.     Een betrokkene heeft recht op inzage van de door VCOG KINDEROPVANG verwerkte persoons- gegevens die op hem betrekking hebben, behalve voor zover het gaat om werkdocumenten, interne notities en andere documenten die uitsluitend be- doeld zijn voor intern overleg en beraad. Indien en voor zover dit recht op in- zage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, bijvoorbeeld als in de do- cumenten ook persoonsgegevens van anderen dan de betrokkene zijn vermeld, kan VCOG KINDEROPVANG het recht op inzagebeperken.

 

Bij het verstrekken van de betreffende gegevens verschaft VCOG KINDEROPVANG voorts infor- matie over:

-        deverwerkingsdoeleinden;

-        de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

-        de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie depersoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

-        (indien van toepassing) ontvangers in derde landen of internationaleorganisa- ties;

-        (indien mogelijk) hoe lang de gegevens worden bewaard;

-        dat de betrokkene het recht heeft om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van de persoonsgege- vens wordt beperkt, alsmede dat hij het recht heeft om bezwaar te makente- gen de verwerking van depersoonsgegevens;

-        het feit dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de AutoriteitPersoons- gegevens;

-        de bron van de persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens niet van de be- trokkene zelf zijnverkregen;

-        het eventueel toepassen van geautomatiseerde besluitvorming en de betref- fende onderliggende logica en het belang en de gevolgen voor debetrokkene;

-        de passende waarborgen indien de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationaleorganisatie.

Verbetering, aanvulling, ver- wijdering

b.     VCOG KINDEROPVANG verbetert de persoonsgegevens van een betrokkene in het geval de be- trokkene terecht heeft aangegeven dat de gegevens onjuist zijn, en VCOG KINDEROPVANG vult de persoonsgegevens van een betrokkene aan indien de betrokkene terecht om aanvulling heeft verzocht. Voorts kan de betrokkene verzoeken om verwij- dering van zijn persoonsgegevens. VCOG KINDEROPVANG gaat daartoe over indien is voldaan aan een wettelijke grondslag voor het verzoek, tenzij het onmogelijk is om aan het verzoek te voldoen of dit een onredelijke inspanning zouvergen.

 

 

Bezwaar

 

 

 

 

 

 

 

Beperken verwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisgevingsplicht

c.      Indien VCOG KINDEROPVANG persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van artikel 7 onder a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene bezwaar maken te- gen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt VCOG KINDEROPVANG de ver- werking van de betreffende persoonsgegevens, behalve als naar het oordeel van VCOG KINDEROPVANG het belang van VCOG KINDEROPVANG, het belang van derden of het algemeen be- lang in het betreffende concrete geval zwaarder weegt.

 

d.      De betrokkene kan voorts verzoeken om de verwerking van zijn persoonsgege- vens te beperken, namelijk indien hij een verzoek tot verbetering heeft ge- daan, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, als de persoons- gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of als de gege- vensverwerking onrechtmatig is. VCOG KINDEROPVANG staakt dan de verwerking, tenzij de be- trokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, VCOG KINDEROPVANG de gegevens nodig heeft voor een rechtszaak of de verwerking nodig is ter beschermingvan de rechten van een andere persoon of vanwege gewichtigeredenen.

 

e.      Als VCOG KINDEROPVANG op verzoek van een betrokkene een verbetering of verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, of de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, zal VCOG KINDEROPVANG eventuele ontvangers van de betreffendepersoonsge- gevens daaroverinformeren.

Procedure

2. VCOG KINDEROPVANG handelt een verzoek van een betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, af. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden ver- lengd. Als deze verlenging plaatsvindt, wordt de betrokkene daarover binnen een maand na de ontvangst van het verzoek geïnformeerd. Wanneer de betrokkene zijn ver- zoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt. Wanneer VCOG KINDEROPVANG geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt VCOG KINDEROPVANG onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst mede waarom het verzoek niet wordt ingewilligd en informeert hij de betrok- kene over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgege-

vens of beroep bij de rechter in te stellen.

 

 

Intrekken toestemming

3. Indien voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijden door de betrokkene of zijn wettelijk vertegen- woordiger worden ingetrokken. Als de toestemming wordt ingetrokken, staakt VCOG KINDEROPVANG de verwerking van persoonsgegevens, behalve als er een andere grondslag (zoals bedoeld in artikel 7) voor de gegevensverwerking is. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden niet aan.

15. Transparantie

VCOG KINDEROPVANG informeert de betrokkene(n) actief over de verwerking van hun persoonsgege- vens, in ieder geval door middel van een laagdrempelige privacyverklaring. In de priva- cyverklaring wordt in ieder geval de volgende informatie vermeld:

a)  de contactgegevens vanVCOG KINDEROPVANG;

b) de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vanVCOG KINDEROPVANG;

c) de doeleinden van de gegevensverwerking en de grondslagen voor deverwerking;

d) een omschrijving van de belangen van VCOG KINDEROPVANG indien de verwerking wordtgebaseerd op het gerechtvaardigd belang van VCOG KINDEROPVANG;

e) de (categorieën) ontvangers van de persoonsgegevens, zoals verwerkers of derden;

f) in voorkomend geval: of de persoonsgegevens worden verzonden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER);

g)  hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Meldplicht datalekken

h) dat de betrokkene het recht heeft om VCOG KINDEROPVANG te verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens, en dat hij het recht heeft om te verzoeken om be- perking van de verwerking, om bezwaar te maken of om een beroep te doen op het recht van gegevensoverdraagbaarheid;

i) dat de betrokkene het recht heeft om zijn toestemming in te trekken, als de gege- vensverwerking is gebaseerd optoestemming;

j) dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Per- soonsgegevens;

k)  of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplich- ting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen slui- ten, en of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien hij de persoonsgegevens nietverstrekt;

l) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, vergezeld van nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden bij het meldpunt (privacydesk@VCOG KINDEROPVANG.nl), conform het protocol beveiligingsincidenten en datalekken van VCOG KINDEROPVANG. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toeganke- lijk zijn gemaakt.

17. Klachten

1.  Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van VCOG KINDEROPVANG niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) toepasselijke wet- of regel- geving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen VCOG KINDEROPVANG gel- dende klachtenregeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming vanVCOG KINDEROPVANG.

2.  Als een klacht naar de mening van betrokkene door VCOG KINDEROPVANG niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de AutoriteitPersoonsgegevens.

18. Onvoorziene situatie

Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement, neemt de Di- recteur-Bestuurder van VCOG KINDEROPVANG de benodigde maatregelen, en wordt beoordeeld of dit reglement dientengevolge moet worden aangevuld of aangepast.

19. Wijzigingen reglement

1.  Dit reglement is na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van VCOG KINDEROPVANG. Het reglement wordt gepu- bliceerd op de website van VCOG KINDEROPVANG en de websites van de scholen. Het reglement wordt verder actief onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door middel van verwijzing in deschoolgids.

2.  De Directeur-Bestuurder kan dit reglement wijzigen na instemming van de GMR.

20. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van VCOG KINDEROPVANG en treedt in wer- king op 25 mei 2018.