Missie en visie

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen bij VCOG kinderopvang een totaalaanbod van opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders en professionals wordt georganiseerd. Dit zorgt voor soepele overgangen naar het onderwijs door middel van samenwerking met het onderwijs. Een warme, veilige en plezierige omgeving is gecreëerd waar kinderen optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien zodat zij beter toegerust aan de basisschool beginnen. Naast opvang, ontwikkeling en educatie heeft ieder kind liefde en aandacht nodig. Onze IKC’s en onze medewerkers zijn begaan met de kinderen én hun ouders/verzorgers en de wijken waarin de scholen staan. Met liefde en aandacht begeleiden wij onze kinderen steeds weer bij het ontdekken van de wereld.
 
 


Waar staan wij voor?

  • Opvang met lef en liefde

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen bij VCOG kinderopvang een totaalaanbod van opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders en professionals wordt georganiseerd. Wij zorgen voor soepele overgangen naar het onderwijs door middel van samenwerking met het onderwijs. Wij creëren een warme, veilige en plezierige omgeving waar kinderen optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien zodat zij beter toegerust aan het primair onderwijs beginnen. Wij zijn begaan met onze kinderen en voelen ons verbonden met hun ouders/verzorgers en de wijken waarin de scholen staan. Met liefde en aandacht begeleiden wij onze kinderen steeds weer bij het ontdekken van de wereld.

  • Voor ieder kind de juiste plek

Er zijn diverse opvangvormen. Een dagopvang (KDV) biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en de peuteropvang (PO) is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Op sommige IKC’s kan de opvang georganiseerd zijn in professionele leeromgevingen (PLG). Een PLG is een werkwijze waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Onze blik op de wereldBij VCOG kinderopvang handelen we vanuit vijf uitgangspunten:

  1. Kind centraal
  2. Geschoolde medewerkers
  3. Innovatief pedagogisch klimaat
  4. Integrale huisvesting
  5. Samen en nooit alleen

 

1. Kind centraal

Op elk integraal VCOG kindcentrum staat het kind centraal. Alle kinderen worden gezien en krijgen de begeleiding en verzorging die past bij hun behoeften. Wij proberen kinderen uit te dagen en stimuleren hen op weg naar zelfredzaamheid. Onze inspiratiebron is onze liefde voor alle kinderen, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op saamhorigheid en respect voor ieder mens. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Want samen leef je niet alleen! Vanuit deze overtuiging voeden wij op onze IKC’s de nieuwsgierigheid van kinderen.

2. Medewerkers kostbaarste bron van goede begeleiding en verzorging

We leggen de lat hoog als het gaat om de verzorging en de brede ontwikkeling van het kind. Dat kan niet zonder deskundige professionals. Zij zijn de kostbaarste bron van het IKC. In ons beleid is zorg en ontwikkeling voor hen en van hun loopbaan van groot belang. Een goed en plezierig IKC kenmerkt zich door een gezond werkklimaat. Dit wordt medebepaald door een prettige collegiale samenwerking en goede leiding.

3. Innovatief pedagogisch klimaat

Het ideale integrale kindcentrum van de toekomst is volgens VCOG kinderopvang een plek met een integraal aanbod en doorlopende leerlijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een modern gebouw met een breed aanbod en ontwikkelmogelijkheden, waarin naast het basisaanbod aandacht zal zijn voor natuur, cultuur, sport, ICT en techniek.

4. Integrale huisvesting

Binnen het integrale aanbod krijgt ieder kind de verzorging en begeleiding die bij hen past. De basisbegeleiding en kwaliteit die VCOG kinderopvang biedt is niet altijd genoeg voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. VCOG kinderopvang biedt kwalitatief goede ondersteuning voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat doen opvanglocaties vanuit hun eigen expertise. De kennis en kunde die hiervoor nodig is wordt gedeeld en ontwikkeld met leren en ontwikkelen van en met elkaar. Ook werken de kindcentra samen met professionele partners binnen het onderwijs, de opvang en de zorg.

5. Samen en nooit alleen

Onze IKC’s zijn een open leefgemeenschap en staan midden in de maatschappij. Het IKC biedt een veilige plek, waar het goed toeven is en waar kinderen met plezier komen. Elk kind is uniek, heeft individuele talenten en neemt een eigen bijzondere plaats in. Samen dienen we het belang van het kind en helpen wij kinderen te ontdekken wie ze zijn.

 
 

Wij ‘ontzorgen’ de ouders praktisch door onze brede openingstijden”
Inge de Vries, directeur VCOG Kinderopvang